12.04.13 Shrine Priest, Kohchi, Japan 1986 Fashion: Takayuki Mori...